• کلینیک ساختمان پردیس جامع ترین مرجع اینترنتی خدمات طراحی ، مهندسی ، فروش ملزومات ، اجرا و پیمانکاری از زمان خرید زمین و دریافت جوازساخت تا اتمام عملیات اجرائی ساختمان و رپورتاژآگهی
author پشتیبانی و خدمات :09101797990
  • توضیحات
  • آدرس

توضیحات

صدور رای شکایت در دعوای تصرف عدوانی – وکیل دعوای تصرف عدوانی تهران – وکالت دعاوی تصرف عدوانی درپردیس
صدور رای شکایت در دعوای تصرف عدوانی - وکیل دعوای تصرف عدوانی تهران - وکالت دعاوی تصرف عدوانی درپردیس
1.مطابق ماده 177 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعاوی تصرف تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست وخواهان در نوبت رسیدگی قرار نمی گیرد و رسیدگی خارج از نوبت خواهد بود.

2.رعایت اصل تناظر در این دعاوی نیز الزامی است یعنی خواهان و خوانده در این دعاوی حق دفاع در مقابل همدیگر را دارند .

3.و در دادگاه باید تصرف قبلی خواهان و تصرف عدوانی خوانده احراز شود .

4.شخص ثالثی هم که در دعوای تصرف عدوانی خود را ذی نفع می داند می تواند وارد شود .

صدور رای شکایت در دعوای تصرف عدوانی – وکیل دعوای تصرف عدوانی تهران – وکالت دعاوی تصرف عدوانی درپردیس
5.دعوای تصرف عدوانی به محض صدور حکم ،حکم فورا اجرا می شود و باید سریع رفع تصرف شود .

6.چون دعوای تصرف عدوانی غیر مالی اعتباری می باشد بنابراین مانند دعاوی غیر مالی در هر حال قابل تجدید نظر می باشد .و تجدید نظر خواهی در این مورد برخلاف سایر دعاوی مانع اجرای حکم نیست .

صدور رای شکایت در دعوای تصرف عدوانی – وکیل دعوای تصرف عدوانی تهران – وکالت دعاوی تصرف عدوانی درپردیس
و تمامی این موارد مستلزم رسیدگی به ادله و ادعاها و استدلات طرفین دعوا می باشد .
اوصاف و ویژگی های تصرف عدوانی:در رابطه با دعوای تصرف خواهان و خوانده و مالی که تصرف روی آن انجام شده یک سری ویژگی ها دارد که براساس آنها می توان دعوای تصرف مطرح کرد .

آثار تصرف عدوانی

صدور رای شکایت در دعوای تصرف عدوانی – وکیل دعوای تصرف عدوانی تهران – وکالت دعاوی تصرف عدوانی درپردیس
بعد از اینکه تصرف عدوانی خوانده در دادگاه ثابت شود تکلیف آثارو اقدمات انجام شده در ملک مورد تصرف عدوانی چه خواهد شد؟:
ممکن است متصرف عدوانی در ملک مورد تصرف عدوانی اقداماتی از قبیل :

1.بنا بسازد
2.درخت بکارد
3زراعت کند

صدور رای شکایت در دعوای تصرف عدوانی – وکیل دعوای تصرف عدوانی تهران – وکالت دعاوی تصرف عدوانی درپردیس
اگر متصرف عدوانی (خوانده)در زمینی که عدوانا تصرف کرده درخت بکارد یا بنا بسازد و دادگاه حکم به رفع تصرف بدهد تکلیف درخت و بنا چه می شود؟
اگر خوانده مدعی مالکیت زمین مزبور باشد درخت و بنا در زمین باقی می ماند و متصرف عدوانی در ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم در باب مالکیت به دادگاه صلاحیتدار دادخواست دهد و اگر ادعای مالکیت نکند بنا و درخت را قلع و قم می کنند .

اگر متصرف عدوانی در زمین مورد تصرف زراعت کرده باشد تکلیف چیست ؟

صدور رای شکایت در دعوای تصرف عدوانی – وکیل دعوای تصرف عدوانی تهران – وکالت دعاوی تصرف عدوانی درپردیس
مطابق ماده 165 قانون آیین دادرسی مدنی اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد متصرف عدوانی باید فوری محصول را برداشت نماید و اجرت المثل بدهد.

اگر موقع برداشت محصول نرسیده باشد تکلیف چیست ؟

در این مورد چه وقت برداشت محصول باشد چه موقع برداشت محصول نباشد و چه اینکه بذر روییده باشد یا نه خواهان می تواند متصرف عدوانی را مکلف به معدوم کردن زراعت کند و اصلاح آثار تخریبی را بخواهد.و یا خواهان می تواندبا جلب موافقت خوانده 2 کار کند .1.قیمت بذر و دسترنج را پرداخت کند و ملک را تصرف کند یا 2.ملک را تا برداشت محصول در تصرف متصرف قرار دهد و اجرت المثل را بگیرد .


مزایای داشتن وکیل در دعاوی تصرف عدوانی

1.تصرف عدوانی دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول بوده که به جهت اهمیت مال غیر منقول جز دعاوی پیچیده و حساس می باشد .

2.با توجه به شباهت دعاوی تصرف تشخیص اینکه دعوای مربوط به مال غیر منقول تصرف عدوانی است یا ممانعت یا مزاحمت و مالکیت و.. سخت می باشد .

صدور رای شکایت در دعوای تصرف عدوانی – وکیل دعوای تصرف عدوانی تهران – وکالت دعاوی تصرف عدوانی درپردیس
3.اهمیت تشخیص دعاوی تصرف از جهت نحوه و چگونگی طرح دعوا می باشد درصورت عدم تشخیص درست ممکن است دعوا با قرار رد و منع مواجه شود

3.در طرح دعاوی تصرف معمولا با توجه به ادله موجود تصمیم می گیریم طرح دعوای حقوقی یا کیفری کدام به نفع ما هس و این ایجاب می کند که وکیل درپرونده حضور داشته باشد

4.درصورتی که دعوا در ابتدا به صورت صحیح اقامه نشود آثار منفی متعدد به دنبال خواهد داشت که حضور وکیل این امر را مانع خواهد شد برای نمونه ماده 163 آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا کرده باشد نمی تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق طرح دعوا نماید.

5.باتوجه ضمانت های متعدد که در مواد قانونی مطرح و همچنین مجازلات و مسئولیت های پیش بینی شده در قانون اقتضا دارد که شخص متخصص اقدام کند تا خواهان به همه حقوق خود برسد.مثل در خواست اجرت المثل ایام تصرف که مستلزم اقامه دعوا و صدور حکم است

6.در مجموع در پرونده هایی که موضوع مال غیرمنقول هست مبلغ مال غیرمنقول قابل توجه می باشد که خواهان ممکن است در صورت یک اقدام نادرست مبلغ مزبور از دست بدهد هرچند در حقیقت محق بوده باشد.

صدور رای شکایت در دعوای تصرف عدوانی – وکیل دعوای تصرف عدوانی تهران – وکالت دعاوی تصرف عدوانی درپردیس
در دعاوی تصرف عدوانی برخی نهاد های حقوقی مثل ورود ثالث و …امکان دارد و اینگونه موارد مهلت های قانونی خاص خود را دارد که در صورت عدم حضور وکیل به دلیل عدم آگاهی افراد از اینگونه موارد ممکن است حقشان ضایع شود و چون بعد از سپری شدن برخی مواعد و مهلت های قانونی برخی موارد قانونی قابل اجرا نمی باشد .

8.در دعاوی مربوط به اموال غیر منقول مثلا تصرف عدوانی و سرقفلی و.. حضور و مشاوره و اقدام وکیل بسیار توصیه می شود بخاطر تعدد قوانین و روند دادرسی و مهلت ها و مواعد مختلف و جلوگیری از تضییع حق .

مدارک مورد نیاز برای گرفتن وکیل تصرف صدور رای شکایت در دعوای تصرف عدوانی – وکیل دعوای تصرف عدوانی تهران – وکالت دعاوی تصرف عدوانی درپردیس

کارت ملی
مدارکی که سبق تصرف را ثابت کند
اصول اسناد مالکیت

3 سوال متداول از تصرف عدوانی کیفری

1-آیا تصرف عدوانی کیفری تنها از طریق مالک قابل طرح است؟در دعوی تصرف عدوانی کیفری مسأله مالکیت مطرح میباشد لذا تنها از طرف مالک یا نماینده قانونی وی قابل اقامه است.
2-ضمانت اجرای تصرف عدوانی اموال منقول چیست؟
تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق اموال منقول همچنان با ماده یک از قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرفات عدوانی قابل رسدگی و اعاده به وضع سابق است.
3-آیا این جرم تصرف عدوانی در اموال مشاع قابل تحقق هستند؟

صدور رای شکایت در دعوای تصرف عدوانی – وکیل دعوای تصرف عدوانی تهران – وکالت دعاوی تصرف عدوانی درپردیس
بله، طبق ماده 167 قانون آیین دادرسی مدنی اگر در مال مشاع بعضی از شرکاء مانع تصرف یا استفاده یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شـونـد، حسب مورد در حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب خواهند بود.

صدور رای شکایت در دعوای تصرف عدوانی - وکیل دعوای تصرف عدوانی تهران - وکالت دعاوی تصرف عدوانی درپردیس
موسسه ی حقوقی عدالت کهن اهورا با توجه به مطالب فوق الذکر، تمام آیتم های لازم برای استخدام یک وکیل خوب را دارا است و مهم ترین ویژگی موسسه حقوقی عدالت کهن اهورا روی آوردن به تخصص گرایی هر وکیل است که وکلا برای ادامه فعالیت موظفند که صرفا در دو یا سه زمینه تخصصی خود فعالیت داشته باشند تا شما با آسودگی خاطر بتوانید مشکلات حقوقی خود را به وکلای این موسسه بسپارید.

صدور رای شکایت در دعوای تصرف عدوانی – وکیل دعوای تصرف عدوانی تهران – وکالت دعاوی تصرف عدوانی درپردیس
برای دریافت مشاوره حقوقی آنلاین ، از طریق پنجره واتساپ درج شده در صفحه سوالات خود رامطرح کنید . کارشناسان موسسه حقوقی عدالت کهن اهورا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی به سوالات شما عزیزان پیرامون مسائل حقوقی شما را پاسخ دهند .

جرم تصرف عدوانی

وکیل دادگستری

صدور رای شکایت در دعوای تصرف عدوانی – وکیل دعوای تصرف عدوانی تهران – وکالت دعاوی تصرف عدوانی درپردیس

رپورتاژهای منتشرشده

آدرس

  • شهر: پردیس, تهران, فلکه اول صادقیه
  • استان / کشور: بلوارفردوس شرق, تهران, تهران پردیس, تهران منطقه5, موسسه حقوقی عدالت کهن اهورا
  • شهرستان: 02144027652, آریاشهر, پردیس, وکیل پایه یک دادگستری غرب تهران
  • کشور: ایران

نقدی ثبت نشده است ( 0 از 5 )

یک نقد ثبت کنید

جهت بررسی وارد شوید

ملک قبلی

جرم تصرف عدوانی

ملک بعدی

بررسی دعاوی ملکی در مسائل حقوقی ملکی