مشارکت درساخت – مشارکت درساخت پردیس – مشارکت درساخت تهران – شرکت عمران ابنیه سازان پردیس

فراخوان ویژه سرمایه گذاران ملکی وفعالان صنعت ساختمان درزمینه مشارکت درساخت
شرکت ابنیه سازان پردیس بافعالیت12ساله درصنعت ساختمان درنظردارددرخصوص مشارکت درساخت بابرخی ازمالکین زمینهای تحت قراردادخودطی قراردادبرای ساخت وساز به صورت شراکت ومشارکتی ازطریق این فراخوان برای مشارکت کنندگان -فعالان صنعت ساختمان و سرمایه گذاران ملکی اقدام نماید