• کلینیک ساختمان پردیس جامع ترین مرجع اینترنتی خدمات طراحی ، مهندسی ، فروش ملزومات ، اجرا و پیمانکاری از زمان خرید زمین و دریافت جوازساخت تا اتمام عملیات اجرائی ساختمان و رپورتاژآگهی
author پشتیبانی و خدمات :09101797990
  • توضیحات
  • آدرس

توضیحات

مشاوره اعسار از پرداخت مهریه در تهران –  دادخواست قسط بندی مهریه – موسسه حقوقی عدالت کهن اهورا در پردیس

مشاوره اعسار از پرداخت مهریه در تهران -  دادخواست قسط بندی مهریه - موسسه حقوقی عدالت کهن اهورا در پردیس
وکیل دعاوی خانوادگی گروه پارسای جواب می دهد: قبل از هر چیز باید بدانید که اگر مهریه هر مقدار که باشد و زوج (مرد) مالی اعم از منقول یا غیر منقول و حساب بانکی دارای موجودی باشد در قبال همه مهریه حتی اگر بالای ۱۱۰ سکه باشد توقیف می گردد که این توقیف می تواند از طریق دادگاه یا اجرای ثبت باشد. فقط بعضی از اموال جزو مستثنیات دین می باشد که قابل توقیف نیستند و در صورت توقیف نیز با اعتراض زوج از توقیف آزاد می گردد.

بر طبق ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ عبارتند از: «مستثنیات دین صرفا شامل موارد زیر می شود:

الف ـ منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ علیه در حالت اعسار او باشد.
ب ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
ج ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود.
د ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها
هـ ـ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
وـ تلفن مورد نیاز مدیون
زـ مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

مشاوره اعسار از پرداخت مهریه در تهران –  دادخواست قسط بندی مهریه – موسسه حقوقی عدالت کهن اهورا در پردیس
تبصره ۱ـ چنانچه منزل مسکونی محکومٌ علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراکننده رأی نباشد به تقاضای محکومٌ له به وسیله مرجع اجراکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکوم ٌعلیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکوم ٌبه به طریق سهل تری مانند استیفا از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم ٌعلیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان پذیر باشد که در این صورت محکومٌ به از طرق مذکور استیفا خواهد شد.

مشاوره اعسار از پرداخت مهریه در تهران –  دادخواست قسط بندی مهریه – موسسه حقوقی عدالت کهن اهورا در پردیس
تبصره ۲ـ چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح های عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکومٌ به از آن امکان پذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.»
توصیه می شود این مطلب را تا انتها بخوانید و اگر ابهامی یا سوالی باقی مانده بود با وکلای گروه پارسای تماس بگیرید.
همانطور که مشخص است مستثنیات دین (یعنی آنچه توقیف آن ها از اموال محکوم علیه استثتاء می باشد) نسبت به قانون قبلی یعنی ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی تغییراتی کرده است مثلا تلفن مورد نیاز یا پول پیش (ودیعه) قرارداد اجاره با شرایطی که ذکر شده قابل توقیف نمی باشد.

مشاوره اعسار از پرداخت مهریه در تهران -  دادخواست قسط بندی مهریه - موسسه حقوقی عدالت کهن اهورا در پردیس
برای اعسار از پرداخت مهریه چه کار باید کرد؟

* شرایط اعسار از پرداخت مهریه چیست؟
* مهلت دادن دادخواست اعسار از پرداخت مهریه چقدر می باشد؟
بر طبق ماده ۶ قانون مذکور معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین قادر به تادیه دیون خود نباشد.
تبصره – عدم قابلیت دسترس به مال در حکم نداشتن مال است…

مشاوره اعسار از پرداخت مهریه در تهران –  دادخواست قسط بندی مهریه – موسسه حقوقی عدالت کهن اهورا در پردیس
مدعی اعسار (زوج) می بایستی پس از صدور حکم به یکی از دفاتر خدمات قضایی به جهت دادن دادخواست اعسار مراجعه کند. مدارک لازم برای دادخواست اعسار از مهریه عبارت است از دادنامه محکومیت مهریه، استشهادیه (شهادت کتبی دو نفر)، صورت کلیه اموال منقول و غیر منقول، میزان وجوه نقد در کلیه حساب های بانکی و فهرست کلیه نقل و انتقالات اموال در یک سال گذشته.

وکیل خانواده در ادامه اظهار داشت فرم های مربوط به صورت اموال و نقل و انتقالات یک سال گذشته مدعی اعسار (زوج) را از همان دفتر خدمات قضایی می توانید تهیه کنید.استشهادیه هم نیاز به فرم خاص ندارد. می توان در برگه A4 دو نفر با درج مشخصات کامل؛ نشانی؛ نحوه آشنایی و اشراف به وضعیت زوج که می تواند فامیل (اقوام) یا از دوستان و همکاران باشد، شهادت دهند که زوج توانایی پرداخت دفعی مهریه را یک جا ندارد.

مشاوره اعسار از پرداخت مهریه در تهران –  دادخواست قسط بندی مهریه – موسسه حقوقی عدالت کهن اهورا در پردیس
ماده ۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: «شاهد بايد علاوه بر هويت، شغل، ميزان درآمد و نحوه قانوني امرار معاش مدعي اعسار، به اين امر تصريح كند كه با مديون به مدتي كه بتواند نسبت به وضعيت معيشت وي اطلاع كافي داشته باشد، معاشرت داشته و او افزون بر مستثنيات دين هيچ مال قابل دسترسي ندارد كه بتواند به وسيله آن دين خود را بپردازد.»
توصیه می شود این مطلب را تا انتها بخوانید و اگر ابهامی یا سوالی باقی مانده بود با وکلای گروه پارسای تماس بگیرید.
نکته: اگر کسی بر طبق قانون تجارت تاجر باشد، آگاه باشید که اعسار از پرداخت مهریه یا هر حکم (محکوم به) دیگری از او پذیرفته نمی شود. تاجر در صورت عدم توانایی برای پرداخت مهریه می بایستی به جای دادخواست اعسار از مهریه به دادگاه خانواده، دادخواست اعلام ورشکستگی به دادگاه عمومی تقدیم کند. (ماده ۱۵ قانون نحوه محکومیت های مالی)

نمونه متن استشهادیه

مشاوره اعسار از پرداخت مهریه در تهران –  دادخواست قسط بندی مهریه – موسسه حقوقی عدالت کهن اهورا در پردیس
اینجانب … فرزند … به شماره ملی … و نشانی … که از دوستان آقای … می باشم شهادت می دهم که ایشان به غیر از یک واحد آپارتمان به نشانی … که در آن سکونت دارد فاقد هر گونه مال منقول یا غیر منقول است و شغل ایشان … با درآمد ماهیانه حدود … تومان می باشد و توانایی پرداخت ۳۰۰ سکه تمام بهار آزادی را ندارد اینجانب با امضاء خود گواهی می نمایم و حاضر به ادای شهادت در محضر دادگاه می باشم … امضاء.

مشاوره اعسار از پرداخت مهریه در تهران –  دادخواست قسط بندی مهریه – موسسه حقوقی عدالت کهن اهورا در پردیس
نکته: فرصت دادن دادخواست اعسار از پرداخت مهریه یک ماه از زمان ابلاغ اجراییه می باشد (دادن دادخواست در مهلت پیش گفته مانع از جلب می شود) اما اگر در فرصت یک ماهه مذکور دادخواست اعسار تقدیم دادگاه نشود زوجه می تواند از دادگاه تقاضای جلب کند و در صورت جلب زوج (مرد) در صورتی که آزاد می شود که یا زوجه رضایت دهد و یا اینکه کفیل و یا وثیقه گذار به تشخیص دادگاه معرفی نماید پس از آن دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفالت تا روشن شدن وضعیت اعسار به موجب حکم قطعی از حبس او خودداری می کند و در صورت حبس او را آزاد می کند. در صورت رد شدن اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود، ظرف ۲۰ روز از ابلاغ واقعی، زوج (محکوم علیه) را به دادگاه تحویل دهد.

مشاوره اعسار از پرداخت مهریه در تهران –  دادخواست قسط بندی مهریه – موسسه حقوقی عدالت کهن اهورا در پردیس
موسسه ی حقوقی عدالت کهن اهورا با توجه به مطالب فوق الذکر، تمام آیتم های لازم برای استخدام یک وکیل خوب را دارا است و مهم ترین ویژگی موسسه حقوقی عدالت کهن اهورا روی آوردن به تخصص گرایی هر وکیل است که وکلا برای ادامه فعالیت موظفند که صرفا در دو یا سه زمینه تخصصی خود فعالیت داشته باشند تا شما با آسودگی خاطر بتوانید مشکلات حقوقی خود را به وکلای این موسسه بسپارید.
برای دریافت مشاوره حقوقی آنلاین ، از طریق پنجره واتساپ درج شده در صفحه سوالات خود رامطرح کنید . کارشناسان موسسه حقوقی عدالت کهن اهورا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی به سوالات شما عزیزان پیرامون مسائل حقوقی شما را پاسخ دهند .

مشاوره اعسار از پرداخت مهریه در تهران –  دادخواست قسط بندی مهریه – موسسه حقوقی عدالت کهن اهورا در پردیس
مهم ترین نکات حقوقی درباره حضانت فرزندان|وکیل حضانت

احام شرعی مهریه

آدرس

  • شهر: پردیس, تهران, فلکه اول صادقیه
  • استان / کشور: بلوارفردوس شرق, تهران, تهران پردیس, تهران منطقه5, موسسه حقوقی عدالت کهن اهورا
  • شهرستان: 02144027652, آریاشهر, پردیس, وکیل پایه یک دادگستری غرب تهران
  • کشور: ایران

نقدی ثبت نشده است ( 0 از 5 )

یک نقد ثبت کنید

جهت بررسی وارد شوید

ملک قبلی

مهم ترین نکات حقوقی درباره حضانت فرزندان|وکیل حضانت

ملک بعدی

وکیل ملکی و وظایف آن