7 ویژگی استخر های روباز چیست؟

7 ویژگی استخر های روباز چیست؟ به گزارش گروه مهندسی آبی دریا پس از بررسی بسیاری از استخر های روباز ساخته شده در ایران، ویژگی های مشخصی جهت استخر های روباز حاصل گردید، در ادامه گزارش به این ویژگی …